[اَ تِ ذَ] (ع ص، اِ) جِ عربی استاذ(1).

(اسم) [عربی: اساتذَة، جمعِ استاذ] ‹اساتیذ› [قدیمی] [asāteze] = استاد