[اَ] (ع اِ) جِ اسبوع. (منتهی الارب). هفته ها. || (ق) هفت ها. هفت هفت.

(اسم) [عربی، جمعِ اُسْبُوع] [قدیمی] [asābi] = اسبوع