فرهنگ عمید

اریژینال

(صفت) [فرانسوی: original] ‹ارجینال› [orižināl] اصلی؛ نسخۀ اصلی؛ نمونۀ اصلی.