[اَرْ] (ع اِ) جِ ریح. (منتهی الارب) (دهار). بادها :

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ ریح ؛ بادها.

(اسم) [عربی، جمعِ ریح] [قدیمی] [aryāh] = ریح