[اَ دَ] (مص) مخفف آرمیدن. قرار گرفتن. ساکن شدن. (برهان در کلمهء ارمید). رجوع به آرمیدن شود.

(مصدر لازم) [قدیمی] [armidan] = آرمیدن