[اَ] (اِ) زری باشد که پیش از کار کردن بمزدور دهند و آنرا بعربی عربون و اربون خوانند. (جهانگیری) (برهان). مزدی را گویند که پیش از کار کردن بگیرند یا بدهند. سیمی که پیش از کار از بابت مزد به مزدور دهند. ربون. پیش مزد. بیعانه که بعربی اربون گویند و ظاهراً اربون را بتصحیف ارمون خوانده اند. (رشیدی) :

(اسم) [قدیمی] [armun] پولی که پیش از کار کردن به مزدور می‌دهند؛ بیعانه؛ پیش‌بها: ♦ منم درد تو را با جان خریدار / که ارمون داده‌ام جان را به بازار (لطیفی: مجمع‌الفرس: ارمون).

شهر ارمون در شهرستان ولدوآز در ناحیه ایل-دو-فرانس با جمعیت ۲۸٬۰۷۴ نفر در کشور فرانسه واقع شده‌است

واژه های نزدیک