[اَ] (ترکی، اِ) پشت. (غیاث اللغات).

(اسم مصدر) [عربی: ارخاء] [قدیمی] [erxā] سست کردن؛ رها کردن.