[اَ] (ع اِ) جِ ارض.

[اَ] (اِخ) از بلوکات قم، و عدهء قرای آن 15 و جمعیت 3000 تن است. رجوع به جغرافیای سیاسی تألیف کیهان ص 394 و 396 شود.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ اَرض. ۱- زمین‌ها. ۲- زمین‌های دایر و مزروع. ؛ ~ موات زمین -‌هایی که دایر نباشد و مالکی نداشته باشد. ؛~ ِ عُشر زمین‌هایی که موقع گرفتن مالیات مساحت آن منظور نمی‌شود. ؛ ~ بایر زمین‌هایی که در آن‌ها کشت و زرع و آبادی نباشد. مق. دایر.

(اسم) [عربی، جمعِ اَرْض] [arāzi] = ارض