[اِ] (از ع، ص نسبی) منسوب به اراده. طوعی. اختیاری. به میل. عن قصد. به عمد: گوش آدمی را حرکت ارادی نباشد. تنفس حیوان ارادی نیست.

(صفت نسبی، منسوب به ارادَة) [عربی: ارادیّ] [erādi] از روی میل و قصد؛ اختیاری؛ آگاهانه: رفتار ارادی.