[اَذْ] (ع اِ) جِ ذَوق.

(اسم) [عربی، جمعِ ذَوق] [قدیمی] [azvāq] = ذوق