[اَ] (ع اِ) جِ ذِهن.

[اِ] (ع مص) فراموشانیدن از... || مشغول کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). مشغول کردن از: اذهننی عنه؛ فراموش گردانید مرا از آن و مشغول کرد.

(اسم) [عربی، جمعِ ذهن] [azhān] = ذهن

افکار، خاطره‌ها، ذهن‌ها