[اَ] (ع اِ) جِ ذخیره.

[اِذْ ذِ] (ع مص) ادّخار. ذخر. (زوزنی). یخنی ساختن. (منتهی الارب). یخنی نهادن. پس انداز کردن. (زوزنی). ذخیره نهادن. ذخیره کردن. (غیاث اللغات). || برگزیدن چیزی را. (منتهی الارب).

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ezzexār] = ادخار