(اسم مصدر) [عربی: اذاعة] ‹اذاعه› [قدیمی] [ezāat] ۱. فاش کردن؛ آشکار کردن. ۲. پراکنده کردن.