فرهنگ دهخدا

ادب خانه

[اَ دَ نَ / نِ] (اِ مرکب) دبستان. مکتب. || مقعده. طهارت گاه. مذهب. مرفق. خلا. خَلاء. مِرحاض. مبال. مستراح. بیت الخلاء. خلاجای. بیت التخلیه. کابینه. آبدست جای. حاجتگاه. حاجت خانه. نهانخانه. مَخبرَه. وضوگاه. مَخرَءَه. آبخانه. مبرز. قدمگاه. تشت خانه. بیت الفراغ. حَشّ. کنیف. متوضا. جائی. سَرِ آب. رجوع به متوضا شود :

فرهنگ عمید

ادب خانه

(اسم) [عربی. فارسی] [adabxāne] ۱. [منسوخ] دبستان؛ مکتب؛ مدرسه. ۲. [قدیمی] مستراح.