[اَ] (از یونانی، اِ) اخیروس است. (تحفهء حکیم مؤمن). گندم خودرو باشد و بعضی گویند نباتی است که در نزدیک آبهای روان و ایستاده روید. ثمر وی دراز و سیاه و کوچک باشد و آنرا در داروهای چشم و داروهای گوش بکار برند نافع باشد. (برهان قاطع). اخیروس و خرونیه [ کذا ] خودرو است. بعضی گویند آن گندم ناکشته است که در صحرا روید. آنچه محقق است نباتی است که نزدیک آبهای روان و آبهای ایستاده روید و ثمری سیاه کوچک دارد و گلی سفید و دانهء وی در داروهای چشم و گوش استعمال کنند و اگر دو درم دانهء وی با چهار درم عسل بیامیزند و در چشم کشند قطع سیلان رطوبت از چشم بکند و اگر عصارهء وی با گوگرد و نطرون بیامیزند و در گوش چکانند درد گوش ساکن گرداند. (اختیارات بدیعی). بفارسی خردینه [ کذا ] گویند، بیخ نباتی است سیاه پوست مثل کنول در تالابها روید. (مؤید الفضلاء). و رجوع به اخیروس شود.

(اسم) [مٲخوذ از یونانی] ‹اخنینوس› (زیست‌شناسی) [axinus] گیاهی با گل‌های سفید، دانه‌های سیاه‌رنگ ریز، و شاخه‌های کوتاه آبدار که معمولاً در کنار جوی‌ها می‌روید.