[اَ] (ع اسم + ضمیر) برادر من. || (اِ مرکب) نامی که فتیان هم طریقتان خود را بدان مخاطب می داشتند :

[اُ خَی ی] (ع اِ مصغر) تصغیر اخ. || (اِخ) موضعی است ببصره و در آن جویها و قریه هاست. || یوم اُخیّ؛ از ایام عرب است و در آن ابوبشر العذری بنی مره را بغارتید. (معجم البلدان).

(اسم) [عربی (= برادر من)] [قدیمی] [axi] عنوانی برای هریک از اعضای فرقه‌های عیاران و جوانمردان.