[اَ گَ] (اِ) داسهء گندم و جو را گویند یعنی خسهای سرتیز که بر سر خوشهء گندم و جو میباشد. (جهانگیری) (برهان). داس. (جهانگیری). و رجوع به اخکل شود.

(اسم) ‹اخکل› [قدیمی] [axgal] خارهای نازک خوشۀ جو یا گندم؛ داس؛ داسه.