[اَ خَ] (ع اِ) جِ اُخت. خواهران. || جِ اَخ. برادران. || مانندها. اشباه : هرگاه که دو دوست بمداخلت شریری مبتلی گردند هرآینه میان ایشان جدائی افتد و از نظایر و اخوات آن حکایت شیر است و گاو. (کلیله و دمنه). و کسب ارباب حرفت و امثال و اخوات این معانی بعدل متعلق است. (کلیله و دمنه).

(اَ خَ) [ ع. ] (اِ.) جِ اخت. ۱- خواهران. ۲- مانندها، شبیه‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ اُخت] [قدیمی] [axavāt] ۱. = اخت ۲. خواهران.