[اَ مِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب)عُبوس. ترش روئی.

(صفت) ‹اخمه‌رو› [axmru] کسی که چین بر ابرو انداخته؛ ترش‌رو؛ بداخم.