[اَ] (ص نسبی) در تداول عامه، آنکه هماره ابرو درهم کشیده دارد. که بسیار اخم کند. بداخم. عبوس. کاسف الوجه.

( اَ) (ص.) (عا.) ترشرو، بداخلاق.

(صفت) [عامیانه] [axmu] ویژگی کسی که همیشه اخم می‌کند؛ ترش‌رو؛ عبوس.

بداخلاق، بداخم، بدخو، ترشرو، عبوس

واژه های نزدیک