[اِ تِ] (ع مص) ربودن. (تاج المصادر بیهقی). مخالسه. تخلس. (زوزنی). || زود ربودن. سلب کردن. || مؤلف آنندراج آرد: فی الاصطلاح، ادا کردن است معانی مدح (را) در غزل و یا برعکس. مثال اول، میرزا صائب گوید:

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) ۱- ربودن. ۲- دزدیدن. ۳- سوءاستفاده مالی توسط شخصِ مسئول.

(اسم مصدر) [عربی] [extelās] ۱. (حقوق) دزدیدن پول مؤسسه یا ادارۀ دولتی. ۲. [قدیمی] غنیمت شمردن. ۳. (ادبی) بیان کردن معنی مدح در غزل یا معنی غزل در مدح.

حیف‌ومیل، دزدی، دزدیدن، دزدی کردن، ربایش، ربودن، سرقت

اختلا س , دزدي , حيف وميل

اختلاس برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

واژه های نزدیک