[اَ وَ] (ع ن تف) باحتیاط تر. باحتیاط نزدیکتر. ادخل در احتیاط: احوط اجتناب است. (حاشیهء رساله های عملیه). || نیکوتر. بهتر. || فروگیرنده تر. گردفروگیرنده تر.

(اَ وَ) [ ع. ] (ص تف.) با احتیاط تر، بیشتر مقرون به احتیاط.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ahvat] نزدیک‌تر به احتیاط.