[اِ] (ع مص) یاری دادن کسی را به برداشتن. (منتهی الارب). یاری دادن در بار برنهادن. (تاج المصادر). || احمال مرأه یا ناقه؛ فرود آمدن شیر زن یا شتر ماده بی حمل و بارداری و آبستنی.

[اَ] (ع اِ) جِ حَمل. بارهای شکم. بارهای درخت. || جِ حِمل. بارهای سر و پشت: ثقل آن احمال و حمل آن اثقال از پشت بینداخت. (ترجمهء تاریخ یمینی). جمله بر پشت رحال و احمال نقل کرد. (ترجمهء تاریخ یمینی). || جِ حَمَل. برگان. برگان چندماهه و برگان به سال دوم درآمده.

[اَ] (اِخ) بطنهاست از تمیم. (منتهی الارب).

( اِ) [ ع. ] (مص م.)به کسی در برداشتن بار یاری رساندن.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) ۱- جِ حَمل ؛ بارهای شکم، بارهای درخت. ۲- جِ حَمَل ؛ بره‌ها.

(اسم) [عربی] [قدیمی] [ahmāl] ۱. [جمعِ حَمل] = حَمل ۲. [جمعِ حِمل] = حِمل

(اسم) [عربی] (نجوم) [قدیمی] [ehmāl] = غراب

واژه های نزدیک