[اَ] (ع ص، اِ) جِ حُرّ. آزادان. آزادگان. حرّان :

[اِ] (ع مص) اِحرار نهار؛ گرم شدن روز. (منتهی الارب) (تاج المصادر). || خداوندِ شترانِ تشنه گردیدن. (منتهی الارب).

[اَ] (اِخ) ابن اسید الظهری. مکنی به ابورهم. صحابی است.

[اَ] (اِخ) (خواجهء...) لقب عبیدالله نقشبندی. رجوع به عبیدالله... شود.

( اَ) [ ع. ] (ص.)۱ - جِ حر؛ آزادان، آزادگان. ۲- ایرانیان.

(اسم) [عربی، جمعِ حُرّ] [ahrār] = حُرّ