[اِ تِ] (ع مص) حقر. (تاج المصادر). استحقار. خوار و خرد شمردن. خوار داشتن. || خوار شدن.

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) خوار و حقیر شمردن. ۲- (مص ل.) خوار شدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ehteqār] ۱. کوچک و خوار شمردن؛ حقیر شمردن. ۲. خوار بودن؛ حقارت.

تحقير , اهانت , خفت , خواري