[اُ] (ع اِ) جِ اَجر.

[اَ وَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از جور.

[اُ] (ع مص) به شدن استخوان شکسته بر کجی و ناراستی. || بستن استخوان شکسته بر کجی و ناراستی. پیوستن استخوان شکسته. استخوان بر کژی وادربستن. (تاج المصادر).

(اُ) [ ع. ] (اِ.) جِ اَجر؛ اجرها، اجرت‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ اَجر] [قدیمی] [ojur] = اجر

اجور یک منطقهٔ مسکونی در هند است که در کارناتاکا واقع شده‌است.

واژه های نزدیک