[اَ وَ] (ع ن تف) بهتر. نیکوتر. بهترین. نیکوترین :

(اَ وَ) [ ع. ] (ص تف.) ۱- بهتر، نیکوتر. ۲- بخشنده تر، جوادتر.

(صفت) [قدیمی] [ajvad] ۱. نیکوتر؛ خوب‌تر. ۲. بخشنده‌تر؛ جوانمردتر.

واژه های نزدیک