[اَ جَ] (اِ مرکب) بیش را گویند و آن بیخی است شبیه به ماه پروین و گویند بیش و ماه پروین از یک زمین میرویند. (برهان قاطع). و بیش معرب بس است و بس لفظ هندی است. اقونیطن. آقونیطن(1) :

فرهنگ عمید

اجل گیا

(اسم) [عربی. فارسی] (زیست‌شناسی) [ajalgiyā] = بیش۲