[اِ] (ع مص) گذشتن از جائی و رفتن. بگذشتن. (تاج المصادر) (زوزنی). بریدن مسافت را : راه اجتیاز او بر منازل غز بود و غزیان چند مرحله بر عقب او میرفتند. (ترجمهء تاریخ یمینی).

( اِ ) [ ع. ] (مص ل.) گذر کردن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ejtiyāz] عبور کردن؛ گذشتن از جایی؛ گذشتن.