(اسم مصدر) [عربی: اجتراء] [قدیمی] [ejterā] دلیر بودن؛ دلیری؛ بی‌پروایی.