[اَ نِ] (ع ص، اِ) جِ اَجنبی. بیگانگان.

(اَ نِ) [ ع. ] (ص.) جِ اجنبی ؛ بیگانگان.

(اسم) [عربی، جمعِ اَجنَب و اَجنَبیّ] [ajāneb] = اجنبی

اغیار، بیگانگان، غریبه‌ها، ناآشنایان، نامحرمان ≠ آشنایان، یاران