(صفت) [فرانسوی: automate] [otomāt] ۱. = اتوماتیک ۲. (اسم) دستگاه خودکار.

اتومات ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:

  • مخفف واژهٔ اتوماتیک (خودکار)
  • اتومات (موشک) موشک ضدکشتی دوربرد ایتالیایی
  • اتومات (رستوران) رستورانی که به جای انسان، غذا از ماشین ها خریداری می‌شود

واژه های نزدیک