(اسم مصدر) [عربی: اتقاء] [قدیمی] [etteqā] پرهیز کردن؛ حذر کردن؛ خویش را نگه‌داشتن؛ پرهیزکاری.

پارسایی، پرهیز، پرهیزکاری، تقوا، خویشتنداری، عفت، کف‌نفس، ورع