[اِ] (ع مص) تحفه دادن. (تاج المصادر بیهقی). هدیه فرستادن. تحفه فرستادن.

( اِ) [ ع. ] (مص م.) تحفه دادن، ارمغان فرستادن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ethāf] چیزی به عنوان تحفه و ارمغان به کسی دادن؛ تحفه دادن؛ تحفه فرستادن.