[اَ قَ] (اِ) شوره. ربع درهم آن تا دو درهم با شکر جهت احتباس بول نافع و از خواص آن سرد کردن آب است بعمل مخصوص که آب را در ظرفی از روی توتیا کرده در آب شوره بجنبانند و ابقر جزء اعظم بارود است.

(اَ قَ) (اِ.) شوره.

(اسم) [قدیمی] [abqar] شوره.

روده دراوردن از , شکم دريدن

واژه های نزدیک