[اِ] (ع مص) دشمن داشتن. بدشمن داشتن کسی را.

[اَ] (ع اِ) جِ بغض.

(اِ) [ ع. ] (مص ل.)کینه ورزیدن، دشمنی کردن.

(اسم) [عربی، جمعِ بُغْض] [قدیمی] [abqāz] = بغض