فرهنگ عمید

ابریشم نواز

(اسم، صفت فاعلی) ‹بریشم‌نواز› [قدیمی] [abrišamnavāz] ساززن؛ چنگی.