[اَ] (یونانی، اِ) مصحف کلمهء ایزون(1)یونانی است. رجوع به ایزون شود.

(اسم) [مٲخوذ از یونانی، مصحفِ ایزون] (زیست‌شناسی) [قدیمی] [abrun] گل همیشه‌بهار.

آوران، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرند در استان کرمان ایران است.

فرهنگ دارویی

مابرون 50م گ کپسول

موارد مصرف: اين دارو براي کنترل درد‌هاي متوسط و نسبتاً شديد به كار میرود.

هشدار: 1- در صورت نارسایی کبد یا کلیه، ضعف تنفسی یا تشنج، شرايط حاد شكمي،‌ افزايش فشار داخلجمجمهاي، ضربه مغزي با احتياط فراوان به كار برد. 2- احتمال تحمل و وابستگي و سوء مصرف اين دارو وجود دارد. با قطع ناگهاني مصرف،‌ احتمال بروز عوارض سندرم قطع وجود دارد. 3- استفاده از اشكال تزريقي اين دارو ممكن است منجر به عوارض شديد شود. لذا بايد در بيمارستان تجويز شود.

عوارض: 1- در صورت نارسایی کبد یا کلیه، ضعف تنفسی یا تشنج، شرايط حاد شكمي،‌ افزايش فشار داخلجمجمهاي، ضربه مغزي با احتياط فراوان به كار برد. 2- احتمال تحمل و وابستگي و سوء مصرف اين دارو وجود دارد. با قطع ناگهاني مصرف،‌ احتمال بروز عوارض سندرم قطع وجود دارد. 3- استفاده از اشكال تزريقي اين دارو ممكن است منجر به عوارض شديد شود. لذا بايد در بيمارستان تجويز شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو با الكل، دارو‌هاي بيهوش‎كننده عمومي، مضعفهاي CNS موجب تضعيف شديد CNS میشود. كاربامازپين باعث افزايش متابوليسم ترامادول ميشود. مصرف اين دارو همراه با مهاركنندههاي مونو آمين‎ اكسيداز موجب كاهش آستانه حمله عصبي می-شود.

نکات: در صورت بروز سرگيجه و تاري ديد و نیز هنگام برخاستن باید احتياط كرد.

واژه های نزدیک