[اِ رَ] (ع اِ) نیش کژدم. نیش مار. نیش تیغ. هر نیش که باشد. || سوزن. || تیزنای رونکک (یعنی کونهء آرنج). (مهذب الاسماء). تیزهء آرنج. || استخوان پی پاشنه. تندی پاشنه. || نهال مقل. || سخن چینی. || درختی است مانند درخت انجیر. ج، اِبَر، اِبار، اِبرات.

[اِ رَ] (اِخ)(1) نام رودی به اسپانیا که از سرقسطه گذرد و به دریای متوسط افتد.

[اِ رَ] (اِخ) شهری به مرسیه.

[اَ رَ / رِ] (اِ) توی زبرین قبا و کلاه و مانند آن. تای رویین از جامه. رویه. ظهاره. اَفره. رو. رووَه. آوره. خلاف آستر و بطانه :

[اِ رَ / رِ] (اِ) نوبر(1). نوباوه.

[اَ رَ / رِ] (اِ) ابر مُرده. اَبر. اسفنج. رغوه الحجامین. نشکرد گازران.

[اُ رَ / رِ] (اِ) هوبره. حُباری. آهوبره. چرز. چال. توغدری :

(اُ رِ) (اِ.) هوبره، آهوبره.

(اَ رِ) (اِ.) لباس، بخش بیرونی لباس.

(اسم) [مقابلِ آستر] ‹اوره، بره› [abre] رویۀ لباس؛ رویه.

(اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] [obare] = هوبره

ابره یک کمون در فرانسه است که در Canton of Morlaàs واقع شده‌است.