(اسم مصدر) [عربی: ابتلاء] [ebtelā] ۱. در بلا افتادن؛ دچار شدن به بیماری. ۲. (اسم) گرفتاری؛ رنج؛ سختی.