[اَ] (اِ) وام. قرض.

[اُ] (اِخ) اُبام و اُبَیِّم، نام دو راه کوهستانی است به نخلهء یمانیه و میان آن دو کوهی است که به یک ساکت پیمایند.

( اَ) (اِ.)قرض، دین. وام و اوام نیز گویند.

(اسم) ‹اوام› [قدیمی] [abām] وام؛ قرض.

واژه های نزدیک