[اَ عِ] (ع ص، اِ) جِ ابعد. دوران. دورترینان. بیگانگان. خلاف اقارب.

(اَ عِ) [ ع. ] (اِ.) جِ ابعد؛ بیگانگان، آنان که نسبت دور دارند.

(اسم) [عربی، جمعِ ابعد، مقابلِ اقارب] [abāed] کسانی که نسبت دورتری با شخص دارند.