[اَبْ با] (ع ص، اِ) سوزنگر. سوزن فروش. || کیک. || چاه کن. کن کن. مقنی. || اشیاف ابار؛ دوائی است درد چشم را. || رصاص اسود. سرب سوخته.

[اُ] (اِخ) نام جائی به یمن و گفته اند نام زمینی بدانسوی بلاد بنی سعد.

[اِ] (ع مص) گشن دادن خرمابن. گرد دادن نخل. || نیش زدن کژدم. || سوزن دادن سگ را. || غیبت کردن کسی را. || هلاک گردانیدن. || اصلاح کشت.

[اِ] (ع اِ) جِ اِبْره. سوزنها.

(اسم) [؟] (شیمی) [قدیمی] [abār] = سُرب

فرهنگ دارویی

گاباروکس

موارد مصرف: اين دارو در درمان كمكي صرع پارشیال (فوکال) همراه با داروهاي ضدتشنج ديگر و همچنين در درمان دردهای نورالژي (درد عصبي) پس از عفونت هرپسي و نوروپاتي به كار می‌رود.

هشدار: در صورت نارسایی کلیه مقدار مصرف دارو بايد براساس كليرانس كراتينين تنظيم شود.

عوارض: در صورت نارسایی کلیه مقدار مصرف دارو بايد براساس كليرانس كراتينين تنظيم شود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان دارو‌هاي آنتیاسید با اين دارو، فراهميزيستي گاباپنتين كاهش مي‎يابد. مورفين جذب اين دارو را افزايش داده و موجب تشديد اثرات مضعف CNS آن می-‌شود.

نکات: 1- از قطع ناگهاني مصرف اين دارو پرهيز شود. 2- بين فواصل مصرف دارو نبايد بيش از 12 ساعت فاصله زماني ايجاد شود. 3- به علت بروز تاريديد يا دوبيني، سرگيجه، خواب‎آلودگي،اختلالات فكری يا مهارت‌هاي حركتي، هنگام رانندگي يا انجام كار‌هايی كه نياز به هوشياری دارند، ‌بايد احتياط كرد.