[اِ دَ] (ع مص) هلاک کردن. || هلاک شدن.

(اسم مصدر) [عربی: ابادَة] ‹اباده› [قدیمی] [ebādat] هلاک کردن؛ نابود ساختن.